در پژوهش بر روي يك اثر خوب، نيرويي نهفته است كه شما را وا مي دارد همچون نويسنده بينديشيد.
زمان دفاعیه ها
مقطع Not filtered
رشته Not filtered
عنوان پايان نامه Not filtered
نام و نام خانوادگي 
نوع دفاع Not filtered
تاريخ دفاع Not filtered
محل دفاع Not filtered
ساعت برگزاری Not filtered
لینک دفاع 
 
 
 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهعلوم اقتصادی توسعه اقتصادی و برنامه ریزیبررسی اثرات شوک سیاست مالی بر نرخ واقعی ارز، تراز تجاری و تولیدناخالص داخلی در کشور عراقطاهر صبیح لازم النوفلیدفاع نهایی1403/02/01کلاس 319 دانشکده علوم تربیتی10:15 - 11:30 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت کسب و کار بازاریابیبررسی عوامل موثر بر رفتار مشتری در محیط خرده فروشی مبتنی بر تجربه با توجه به انگیزه تجربی ، مشارکت مشتری و خلق ارزش مشتری.علاء نبیل ناصر العکیلیدفاع نهایی1403/02/01اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی14:00 - 14:45 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت کسب و کار بازاریابیعنوان پایان نامه (فارسي): بررسی نقش اعتماد نسبت به وب سایت C2C و فروشنده شخص ثالث با توجه به ارزش درک شده (عملکردی و احساسی) بر رضایت در تجارت الکترونیک C2Cمصطفي غياض كاظم البوحسيندفاع نهایی1403/02/01اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی16:00 - 16:45 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت کسب و کار بازاریابیعنوان پایان نامه (فارسي): تاثیر خطر ادراک شده ساکنان بر حمایت از گردشگری همراه با نقش میانجی درک همدلانه، نزدیکی عاطفی و مهمان نوازی ساکنان محمد سعيد جاسم الشويليدفاع نهایی1403/02/01اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی14:45 - 16:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت آموزشیرابطه باورهای مذهبی و تاب آوری با عملکرد شغلی در بین مدرسین درس دینی مقطع ابتدایی استان کرکوکامير خالد عبد الحميد عبد الحميددفاع نهایی1403/02/01کلاس 326 دانشکده علوم تربیتی11:30 - 12:45 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت دولتی توسعه منابع انسانینقش تعدیل کننده نگرش به مدیریت منابع انسانی سبز در رابطه میان آگاهی زیست محیطی و عملکرد دوستار محیط زیست (مورد مطالعه: پتروشیمی پتروآرمند لردگان)مازیار نخ کوبدفاع نهایی1403/02/03کلاس 555 دانشکده حکمرانی12:45 - 14:00 
Expandدکتری تخصصیمعماریروش های کاهش استرس ناشی از محیط کار(کارخانه ذوب آهن اصفهان) از طریق ارتقاء تداعی معنا در محیط مجموعه های مسکونی کارگری و کارمندی رده پایینصادق جهانبخشدفاع نهایی1403/02/05کلاس 601 دانشکده جدید معماری12:45 - 14:00 
Expandدکتری تخصصیاگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعیتاثیر محلول پاشی برخی از تنظیم کننده های رشد وآنزیم سوپراکسید دیسموتاز در تحمل به خشکی رقم گندم سیستان در منطقه ابرکوهمحمدهاشم عزیزیدفاع نهایی1403/02/22سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی10:15 - 11:30 
v AllNext[1]Prevصفحه 1 از 1 (تعداد 8)

 

 Show another code
Captcha image
Copyright © Islamic Azad University Khorasgan (Isfahan) Branch Software Group