در پژوهش بر روي يك اثر خوب، نيرويي نهفته است كه شما را وا مي دارد همچون نويسنده بينديشيد.
زمان دفاعیه ها
مقطع Not filtered
رشته Not filtered
عنوان پايان نامه Not filtered
نام و نام خانوادگي 
نوع دفاع Not filtered
تاريخ دفاع Not filtered
محل دفاع Not filtered
ساعت برگزاری Not filtered
لینک دفاع 
 
 
 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهآموزش زبان انگلیسی، تأثیر آموزش تلفظ بر مهارت گفتاری زبان آموزان عراقیسیف صادق عبادهدفاع نهایی1402/03/13اتاق شورا هاي علوم تربيتي11:15 - 12:30 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهآموزش زبان انگلیسیتأثیر یادگیري ترکیبی بر مهارت هاي درك مطلب دانشجویان دانشگاه عراقشهلاء شاکر محمود المیاحدفاع نهایی1402/03/13اتاق شورا هاي علوم تربيتي12:30 - 13:45 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهزبانشناسی همگانیA contrastive study of persuation in conversations between husbands and wives سهاد عبد الرضا صادق الحمیریدفاع نهایی1402/03/13تالار پژوهش11:15 - 12:30 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهزبانشناسی همگانیدرك و توليد تنوع واجي در نظام واكه هاي انگليسي توسط زبان آموزان عراقي کرار خضرکسار کساردفاع نهایی1402/03/13اتاق شورا هاي علوم تربيتي13:45 - 14:30 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهحقوق جزا و جرم شناسیمسئوليت كيفري عفونت عمدى به ويروس كرونا مطالعه تطبيقي در حقوق عراق وايران(زید حسین حسون العلیدفاع نهایی1402/03/16سالن کنفرانس دانشکده حکمرانی14:30 - 15:45 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیارائه مدل ارتباطات موثر و اخلاق حرفه‌ای با بهره‌وری کارکنان باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال عراقمنتظر احمد هاشمدفاع نهایی1402/03/16سالن کنفرانس دانشکده تربيت بدني13:45 - 14:30 
Expandدکتری تخصصیروابط بین المللسیاست خارجی امریکا درقبال ایران دردوره دونالد ترامپحسن عابدینی کشکوییهدفاع نهایی1402/03/16اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی08:45 - 10:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزشتأثیر بازاریابی الکترونیکی بر رضایت مشتریان در موسسات ورزشیامیر جاسم فاضل الزبیدیدفاع نهایی1402/03/17سالن کنفرانس دانشکده تربيت بدني08:45 - 10:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهآموزش زبان انگلیسی تاثیریادگیری زبان به کمک تلفن همراه بر عملکرد شفاهی زبان آموزان عراقی با سطوح مختلف گنجایش حافظه فعال امیر یاسین الولیدفاع نهایی1402/03/17اتاق شورا هاي علوم تربيتي13:45 - 14:30 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیتاثیر مدیریت دانش بر بالندگی سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی و هوش سازمانی در کارکنان سازمان های ورزش شهر نجفعلی عبدعون کریم الجروانیدفاع نهایی1402/03/17سالن کنفرانس دانشکده تربيت بدني13:45 - 14:30 
v AllNext2[1]Prevصفحه 1 از 2 (تعداد 20)

 

 Show another code
Captcha image
Copyright © Islamic Azad University Khorasgan (Isfahan) Branch Software Group