در پژوهش بر روي يك اثر خوب، نيرويي نهفته است كه شما را وا مي دارد همچون نويسنده بينديشيد.
زمان دفاعیه ها
مقطع Not filtered
رشته Not filtered
عنوان پايان نامه Not filtered
نام و نام خانوادگي 
نوع دفاع Not filtered
تاريخ دفاع Not filtered
محل دفاع Not filtered
ساعت برگزاری Not filtered
لینک دفاع 
 
 
 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسی برق سیستمهای الکترونیک دیجیتالچارچوب مدیریت کارآمد انرژی سبز مبتنی بر اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند با استفاده از الگوریتم توزیع شده چند هدفهسعد کریم سعدوندفاع نهایی1402/07/12کلاس 430 دانشکده فنی و مهندسی13:45 - 14:30لینک دفاع
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهحسابداریبررسي تاثير بازار رقابت محصول بر اهرم عملياتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس عراقمرتضی دعیر مجیسر الحلفیدفاع نهایی1402/07/12کلاس 62 دانشکده علوم انسانی11:15 - 12:30 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهحسابداریبررسی تأثیر استراتژی تجاری بر افشای ریسک (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) علاء عزیز کریمدفاع نهایی1402/07/12کلاس 61 دانشکده علوم انسانی12:30 - 13:45 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت آموزشیبررسی رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی و توانمندسازی دبیران تاریخ در شهر میسان عراقعلی نهار مخیلف الرستمیدفاع نهایی1402/07/12کلاس 313 دانشکده علوم تربیتی08:45 - 10:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت آموزشیبررسی رابطه بین ادراک معلمان هنر از ساختار سازمانی با سطح استرس شغلی آنان در شهر کرکوک عراقمثنی حازم حسندفاع نهایی1402/07/12کلاس 319 دانشکده علوم تربیتی07:30 - 08:45 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت آموزشیتاثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی، هنری بر افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی( با تاکید بر نقش زنان) در شهر کرکوک عراقعبدالله حازم حسن حسندفاع نهایی1402/07/12کلاس 319 دانشکده علوم تربیتی11:15 - 12:30 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهحقوق خصوصیبررسي دعاوي و جرايم ناشي از املاك مشاع و وقفي در قوانين ايران و عراقمصطفی احمد کاملدفاع نهایی1402/07/12کلاس 86 دانشکده حکمرانی13:45 - 14:30 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهحقوق خصوصیمطالعه تطبیقی اقامتگاه در حقوق ایران و عراقرقیه کامل البو علیدفاع نهایی1402/07/12کلاس 96 دانشکده حکمرانی14:30 - 15:45 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهآموزش زبان انگلیسیبهینه سازی مهارت کلامی زبان آموزان خردسال عراقی از طریق به کار گیری ادمودو در روش یادگیری ترکیبیمریم حسيب جابر الجابريدفاع نهایی1402/07/12کلاس 318 دانشکده علوم تربیتی11:15 - 12:30 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهآموزش زبان انگلیسیتأثیر راهبردهای فراشناختی بر بهبود توانایی خواندن زبان آموزان سطح متوسط عراقی ایناس محسن طعمه الجابریدفاع نهایی1402/07/12کلاس 318 دانشکده علوم تربیتی12:30 - 13:45 
v AllNext432[1]Prevصفحه 1 از 4 (تعداد 33)

 

 Show another code
Captcha image
Copyright © Islamic Azad University Khorasgan (Isfahan) Branch Software Group