در پژوهش بر روي يك اثر خوب، نيرويي نهفته است كه شما را وا مي دارد همچون نويسنده بينديشيد.
زمان دفاعیه ها
مقطع Not filtered
رشته Not filtered
عنوان پايان نامه Not filtered
نام و نام خانوادگي 
نوع دفاع Not filtered
تاريخ دفاع Not filtered
محل دفاع Not filtered
ساعت برگزاری Not filtered
لینک دفاع 
 
 
 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهعلوم اقتصادی توسعه اقتصادی و برنامه ریزیتحلیل رقابت‌پذیری قابلیت‌های فناورانه محصولات صنعت مواد غذایی عراق با کمک تئوری فضای محصول و پیچیدگی اقتصادیخالد دحام عواددفاع نهایی1403/03/05کلاس 555 دانشکده حکمرانی14:00 - 14:45 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهعلوم اقتصادی توسعه اقتصادی و برنامه ریزیسیاست‌گذاری صنعتی عراق با رویکرد کلان‌دادهناظم ترکی صالحدفاع نهایی1403/03/05کلاس 63 دانشکده علوم انسانی12:45 - 14:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهعلوم اقتصادی توسعه اقتصادی و برنامه ریزیپویایی منحنی J در تجارت خارجی عراق با شرکای عمده تجاری كريم جاسم محمد النعيمهدفاع نهایی1403/03/05کلاس 96 دانشکده حکمرانی11:30 - 12:45 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت کسب و کار بازاریابیتاثیرِ سیاست های پولی و مالی بر بازاریابی خدمات(مطالعه موردی:بانکهای دولتی عراق)رضا قاسم جعفردفاع نهایی1403/03/05کلاس 63 دانشکده علوم انسانی07:45 - 09:00 
Expandدکتری تخصصیمهندسی هسته ای پرتوپزشکیبخش بندی اتوماتیک تومور وستیبولار شوانوما (VS) روی تصاویر MRI بیماران کاندید رادیوسرجری گامانایف با استفاده از یادگیری عمیقفاطمه تقوی نژاددفاع از پروپوزال1403/03/05کلاس 432 دانشکده فنی مهندسی07:45 - 09:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهحسابداریتأثیر انتخاب حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی در بانک ¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراقعلي عبدالامير عبدالواحد عبدالواحددفاع نهایی1403/03/05کلاس 62 دانشکده علوم انسانی11:30 - 12:45 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهحسابداریبررسی تاثیر افشای پایداری بر رابطه بین اثربخشی رئیس کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت ساره ناصر کاطع البدریدفاع نهایی1403/03/05کلاس 70دانشکده علوم انسانی09:00 - 10:15 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهحسابداریتاثیر افزایش استقلال هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و تلاش حسابرسان مستقل کرار حسان الجبوریدفاع نهایی1403/03/05کلاس 61 دانشکده علوم انسانی10:15 - 11:30 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهحسابدارینقش هیئت مدیره و حسابرسان شرکت در برنامه‌ریزی مالیاتیامير اسماعيل خليل الربيعيدفاع نهایی1403/03/05اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی07:45 - 09:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهحسابداریتاثیر حضور زنان در هیات مدیره بر محافظه کاری حسابداریمحمد خلف محمد الاکریمدفاع نهایی1403/03/05اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی12:45 - 14:00 
v AllNext2[1]Prevصفحه 1 از 2 (تعداد 19)

 

 Show another code
Captcha image
Copyright © Islamic Azad University Khorasgan (Isfahan) Branch Software Group