در پژوهش بر روي يك اثر خوب، نيرويي نهفته است كه شما را وا مي دارد همچون نويسنده بينديشيد.
زمان دفاعیه ها
مقطع Not filtered
رشته Not filtered
عنوان پايان نامه Not filtered
نام و نام خانوادگي 
نوع دفاع Not filtered
تاريخ دفاع Not filtered
محل دفاع Not filtered
ساعت برگزاری Not filtered
لینک دفاع 
 
 
 
Expandدکتری تخصصیمحیط زیست آلودگی محیط زیستارزیابی آلودگی فلزات سنگین گل حفاری(سرب ،کادمیوم و روی) به روش زیست سنجی با استفاده از برخی غلات غالب در منطقه پیمان خلیلیپیش دفاع متمرکز1403/06/26سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی09:00 - 10:15 
v AllNext[1]Prevصفحه 1 از 1 (تعداد 1)

 

 Show another code
Captcha image
Copyright © Islamic Azad University Khorasgan (Isfahan) Branch Software Group