در پژوهش بر روي يك اثر خوب، نيرويي نهفته است كه شما را وا مي دارد همچون نويسنده بينديشيد.
زمان دفاعیه ها
مقطع Not filtered
رشته Not filtered
عنوان پايان نامه Not filtered
نام و نام خانوادگي 
نوع دفاع Not filtered
تاريخ دفاع Not filtered
محل دفاع Not filtered
ساعت برگزاری Not filtered
لینک دفاع 
 
 
 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت دولتی مدیریت تحولبررسی تأثیر هوش فرهنگی و تعارض بر فرآیندهای تصمیم گیری با نقش تعدیل کنندگی ویژگی های شخصیتی در معلمان آموزش و پرورش شهر بهارستانشاهرخ ملائیدفاع نهایی1402/09/16کلاس 555 دانشکده حکمرانی12:30 - 13:45 
Expandدکتری تخصصیروابط بین المللبررسی تاثیر قدرت بازدارندگی متعارف ایران برکاهش تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایرانمحمد حسن سپاهیدفاع از پروپوزال1402/09/16اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی12:30 - 13:45 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهعلوم و مهندسی صنایع غذایی شیمی مواد غذاییبهینه سازی استخراج کاروتنوئیدها ازUlva rigida توسط امواج اولتراسونیکمرضیه احمدی سرخونیدفاع نهایی1402/09/18سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی10:00 - 11:15 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکزپیش بینی وضعیت بیمار در سیستم مراقبت بهداشتی در اینترنت اشیاء بر اساس ارتباط چندعامله در بلاک چینعلی طارق حمید القیسیدفاع نهایی1402/09/19سالن کنفرانس دانشکده فنی و مهندسی10:00 - 11:15 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکزاستفاده از تکنیکهای یادگیری عمیق و کشف قوانین انجمنی به منظور شناسایی حملات امنیتی در اینترنت اشیاء احمد مجید مظلومدفاع نهایی1402/09/19کلاس 428 دانشکده فنی و مهندسی11:15 - 12:30 
v AllNext[1]Prevصفحه 1 از 1 (تعداد 5)

 

 Show another code
Captcha image
Copyright © Islamic Azad University Khorasgan (Isfahan) Branch Software Group