در پژوهش بر روي يك اثر خوب، نيرويي نهفته است كه شما را وا مي دارد همچون نويسنده بينديشيد.
زمان دفاعیه ها
مقطع Not filtered
رشته Not filtered
عنوان پايان نامه Not filtered
نام و نام خانوادگي 
نوع دفاع Not filtered
تاريخ دفاع Not filtered
محل دفاع Not filtered
ساعت برگزاری Not filtered
لینک دفاع 
 
 
 
Expandدکتری تخصصیحسابداریتاثیر تفاوت برداشت سرمایه گذاران آگاه و اخلال گر از گزارش های هیئت مدیره بر بازده سهام: رویکرد متن کاویمرتضی آرام سفیددشتیپیش دفاع متمرکز1401/05/27اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی08:30 - 10:00 
Expandدکتری تخصصیالهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامیبررسی مبانی توکیل در طلاق درفقه امامیه و مذاهب اربعه حقوق ایرانمهدی جابری زادهپیش دفاع متمرکز1401/05/27واحد دانشگاهی دیگر13:31 - 15:00 
Expandدکتری تخصصیمدیریت آموزشیآسیب شناسی سازمانی تولید دانش به منظور طراحی یک مدل کاربردي برون رفت در دانشگاه آزاد اسلامیکیوان کاوهپیش دفاع متمرکز1401/05/29اتاق شورا هاي علوم تربيتي11:31 - 13:00 
Expandدکتری تخصصیمحیط زیست تنوع زیستیشناسایی زیستگاه¬های کلیدی و پراکنش آتی گونه مهاجم کهور پاکستانی (Prosopis juliflora) در سواحل غربی دریای مکرانفاطمه ایزدیپیش دفاع متمرکز1401/05/29سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی13:31 - 15:00 
Expandدکتری تخصصیمدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعهمطالعه تطبیقی نقش مدیران در بخش دولتی وخصوصی (مورد مطالعه بانکهای دولتی وخصوصی )حسن سفیدگرنایینیپیش دفاع متمرکز1401/05/29کلاس 94 دانشکده مدیریت11:31 - 13:00 
Expandدکتری تخصصیفیزیولوژی ورزشیمقایسه اثرات تمرینات تناوبی و تداومی همراه با مصرف مکمل رزوراتول و فستین بر مسیرهای سیگنالینگ نروژنز و بهیود ناحیه شناختی در موشهای مبتلا به آلزایمرامیر جهان بخشدفاع از پروپوزال1401/05/29سالن کنفرانس دانشکده تربيت بدني08:30 - 10:00 
Expandدکتری تخصصیخاکشناسی شیمی و حاصلخیزی خاکبررسی کارایی استفاده از روش ورمی کمپوست با استفاده از حجم دهنده (کاه گندم و پوسته شلتوک )در تصفیه لجن فاضلاب شهری ( شهر قهدریجان )عبدالرسول جعفرزاده قهدریجانیدفاع نهایی1401/06/06سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی10:01 - 11:30 
v AllNext[1]Prevصفحه 1 از 1 (تعداد 7)

 

 Show another code
Captcha image
Copyright © Islamic Azad University Khorasgan (Isfahan) Branch Software Group