در پژوهش بر روي يك اثر خوب، نيرويي نهفته است كه شما را وا مي دارد همچون نويسنده بينديشيد.
زمان دفاعیه ها
مقطع Not filtered
رشته Not filtered
عنوان پايان نامه Not filtered
نام و نام خانوادگي 
نوع دفاع Not filtered
تاريخ دفاع Not filtered
محل دفاع Not filtered
ساعت برگزاری Not filtered
لینک دفاع 
 
 
 
Expandدکتری تخصصیحقوق خصوصیحقوق زیان دیدگان ناشی از حوادث حمل و نقل هوایی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با تاکید بر سانحه هوایی اوکراینمهدی غفوری زاددفاع از پروپوزال1401/07/04اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی13:30 - 15:00 
Expandدکتری تخصصیعلوم و مهندسی محیط زیستتجزیه و تحلیل آلاینده های هوا NO2، SO2،CO ،AOD با استفاده از تصاویر سری زمانی سنتینل-۵ (مطالعه موردی کلان شهرهای ایران طی سال های 2018-2022)وحید عطارباشیان تفتیدفاع از پروپوزال1401/07/04سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی11:30 - 13:00 
Expandدکتری تخصصیعلوم و مهندسی محیط زیستبررسی دوره¬های خشکی و پرآبی سد و رودخانه زاینده¬رود و اثرات آن بر کیفیت و کمیت فعالیت¬های کشاورزیپانته‌آ لطفیدفاع از پروپوزال1401/07/04سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی10:00 - 11:30 
Expandدکتری تخصصیحسابداریبررسی تأثیر ذهنیت رشد مدیران مالی بر رابطه بین سطح تعارض نقش درک شده و رفتار گزارشگری مالی متهورانه، با در نظر گرفتن یگپارچگی شخصیت مدیران مالی و فشارهای تجاریسمانه قدیمیدفاع از پروپوزال1401/07/06اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی08:30 - 10:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهحسابداریتاثیر توانایی مدیریت بر سررسید بدهی های کوتاه مدت با در نظر گرفتن نقش فرصتهای رشد و بحران مالیعلی رنجبراندفاع نهایی1401/07/06اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی11:30 - 13:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهحسابداریبررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیرعامل بر ریسک آتی شرکت با در نظر گرفتن نقش سرمایه گذاران نهادی و مالکیتعلی چرخابیدفاع نهایی1401/07/06اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی10:00 - 11:30 
v AllNext[1]Prevصفحه 1 از 1 (تعداد 6)

 

 Show another code
Captcha image
Copyright © Islamic Azad University Khorasgan (Isfahan) Branch Software Group