در پژوهش بر روي يك اثر خوب، نيرويي نهفته است كه شما را وا مي دارد همچون نويسنده بينديشيد.
زمان دفاعیه ها
مقطع Not filtered
رشته Not filtered
عنوان پايان نامه Not filtered
نام و نام خانوادگي 
نوع دفاع Not filtered
تاريخ دفاع Not filtered
محل دفاع Not filtered
ساعت برگزاری Not filtered
لینک دفاع 
 
 
 
Expandدکتری تخصصیحقوق خصوصیبررسی قلمرو وآثار شکل گرایی در قانون تجارت ایران، با نگاهی تطبیقی به قانون تجارت انگلستانمیترا بی ریائی نجف آبادیدفاع از پروپوزال1401/04/06اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی11:31 - 13:00 
Expandدکتری تخصصیعلوم قرآن و حدیثbench marking (بهتر گزینی) در قرآن کریم با هدف ارائه الگو قرآنی با رویکرد تجارت.وحید سلیمیدفاع از پروپوزال1401/04/06اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی15:01 - 16:30 
Expandدکتری تخصصیعلوم قرآن و حدیثاعتبار سنجی احادیث موضوعه در حوزه زنانعلیرضا قیصریدفاع از پروپوزال1401/04/06اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی13:31 - 15:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمشاوره مشاوره مدرسهاثر بخشی برنامه آموزشی تفکر (شر ) بر نقایص پردازش شناختی ، حل مساله ، تصمیم گیری و همدلی کودکان 10-12 ساله درگیر در بحران پیش نوجوانیفاطمه محبیدفاع نهایی1401/04/06اتاق شورا هاي علوم تربيتي10:01 - 11:30 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت دولتی بودجه و مالیه عمومیشناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تمایل مردم به سرمایه گذاری در رمز ارزها به روش تصمیم گیری چند معیارهحسین مطلبی فشارکیدفاع نهایی1401/04/07کلاس 55511:31 - 13:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهحقوق خصوصیمقایسه تطبیقی تبدیل تعهد ،انتقال طلب،وضمان درحقوق ایران وفرانسهشهرام حاتمی علیگرزانیدفاع نهایی1401/04/07اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی11:31 - 13:00 
Expandدکتری تخصصیحسابداریریسک دنباله، ناهنجاری های بازار و بازده سهاممصطفی رمضانی شریف ابادیدفاع نهایی1401/04/07اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی08:30 - 10:00 
Expandدکتری تخصصیحسابداریتاثیر دانش مالی و توانایی مدیران عامل بر کیفیت حسابرسی، بحران مالی و ریسک غیر سیستماتیکبهرام غنی زادهدفاع نهایی1401/04/07اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی10:01 - 11:30 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت دولتی توسعه منابع انسانیتاثیر شایستگی های رهبر بر اشتراک گذاری دانش و عملکرد شغلیمهدی بابائیاندفاع نهایی1401/04/08کلاس 55513:31 - 15:00 
Expandدکتری تخصصیکلام کلام اسلامینقد و ارزیابی اندیشه های کلامی علامه خفری براساس فلسفه ملاصدرازهرا شاه علیانپیش دفاع متمرکز1401/04/08واحد دانشگاهی دیگر10:01 - 11:30 
v AllNext2[1]Prevصفحه 1 از 2 (تعداد 11)

 

 Show another code
Captcha image
Copyright © Islamic Azad University Khorasgan (Isfahan) Branch Software Group