در پژوهش بر روي يك اثر خوب، نيرويي نهفته است كه شما را وا مي دارد همچون نويسنده بينديشيد.
زمان دفاعیه ها
مقطع Not filtered
رشته Not filtered
عنوان پايان نامه Not filtered
نام و نام خانوادگي 
نوع دفاع Not filtered
تاريخ دفاع Not filtered
محل دفاع Not filtered
ساعت برگزاری Not filtered
لینک دفاع 
 
 
 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهعلوم اقتصادی توسعه اقتصادی و برنامه ریزیبررسی تاثیر قیمت نفت خام بر بازار سهام بر اساس مدل VAR-DCC-GARCHمحمد دویج جاسم الکصاردفاع نهایی1402/12/02سالن کنفرانس بین الملل 116:45 - 18:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهعلوم اقتصادی توسعه اقتصادی و برنامه ریزیتاثیر توسعه مالی و صنعتی شدن بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب درحال توسعه حسین حق ويردي علي عليدفاع نهایی1402/12/02سالن کنفرانس بین الملل 114:00 - 14:45 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهعلوم اقتصادی توسعه اقتصادی و برنامه ریزینقش سازمان ها و بلوک های اقتصادی، منطقه ای و بین المللی و تأثیر آن‌ها بر توسعه اقتصادی عراقامال فاضل یوسفدفاع نهایی1402/12/02سالن کنفرانس بین الملل 116:00 - 16:45 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهعلوم اقتصادی توسعه اقتصادی و برنامه ریزیتاثیر توسعه مالی و مخارج دولت بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب درحال توسعه؛ رهیافت PMGلیث حسن صبری الاسدیدفاع نهایی1402/12/02سالن کنفرانس بین الملل 214:45 - 16:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهآموزش زبان انگلیسیتاثیر تعامل زبانی در ارتقای تفکر انتقادی در میان زبان آموزان عراقی زبان انگلیسیعلي جعفر محمد العبوديدفاع نهایی1402/12/02کلاس 318B دانشکده علوم تربیتی10:15 - 11:30 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی حرکات اصلاحیتاثیر هشت هفته تمرینات رو به عقب بر عملکرد حرکتی و برخی عوامل جسمانی بسکتبالیست های نوجوان عراقینزار عبدالحسین محموددفاع نهایی1402/12/02کلاس 801 دانشکده تربیت بدنی10:15 - 11:30 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهفیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیمقایسه تاثیر تمرینات هوازی درآب و خشکی بر شاخصهای فیزیولوژیک ، گلایسمیک ، مقاومت انسولین وسطح آنزیم GLP1در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2عامر روکان حسین الجبوریدفاع نهایی1402/12/02کلاس 805 دانشکده تربیت بدنی11:30 - 12:45 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزشرابطه میان هوش هیجانی، استرس با شادکامی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان عراقاحمد کریم مطوف سرداحیدفاع نهایی1402/12/02کلاس 807 دانشکده تربیت بدنی09:00 - 10:15 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزشرابطه میان هوش هیجانی، عملکرد ورزشی با استرس در شناگران نخبه در عراقعلاء عباس مهدی الشلاهدفاع نهایی1402/12/02کلاس 805 دانشکده تربیت بدنی07:45 - 09:00 
Expandدکتری تخصصیزبان شناسیبازنمایی بحران روسیه و اوکراین در روزنامه‌های منتخب رسانه‌های آنلاین بریتانیا و عرب: تحلیل گفتمانی انتقادی فلاح عبد الحسن عطیهدفاع از پروپوزال1402/12/02سالن کنفرانس بین الملل 109:00 - 10:15 
v AllNext2[1]Prevصفحه 1 از 2 (تعداد 15)

 

 Show another code
Captcha image
Copyright © Islamic Azad University Khorasgan (Isfahan) Branch Software Group