در پژوهش بر روي يك اثر خوب، نيرويي نهفته است كه شما را وا مي دارد همچون نويسنده بينديشيد.
زمان دفاعیه ها
مقطع Not filtered
رشته Not filtered
عنوان پايان نامه Not filtered
نام و نام خانوادگي 
تاريخ دفاع Not filtered
محل دفاع Not filtered
ساعت برگزاری Not filtered
لینک دفاع 
 
 
 
Expandدکتری تخصصیآموزش زبان انگلیسیایجاد یک مدل میان رشته ای برای بررسی تاثیرگذاری یادگیری الکترونیکی میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی در دوره ی پاندمی کرونامحسن محمودی دهکی1400/11/09تالار پژوهشگاه مرکزی دانشگاه11:31 - 13:00لینک دفاع
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهحسابداریبررسی اثر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر حجم معاملات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانوحیده خواجه گانی1400/11/09اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی08:30 - 10:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهعلوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییتاثیر ایندول استیک اسید و سر خار گل در ترکیب با سوبسترا های مختلف بر رشد و محتوای پلی ساکارید قارچ Agaricus blazeiراضیه خودسیانی1400/11/09سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی08:30 - 10:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمشاوره - مشاوره مدرسهرابطه بین ويژگي های شخصیتي، هوش هیجاني و حمايت اجتماعي ادراک شده با خودكارآمدی و خود راهبری در يادگیری دانش آموزان كنکوری پسر شهر اصفهانمحمود صفائی مهر1400/11/09اتاق شورا هاي علوم تربيتي11:31 - 13:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهحقوق خصوصیبررسی ماهیت حقوقی قراردادها در آثار سینماییمحمدحسین اعظم1400/11/10اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی08:30 - 10:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسی معماریطراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقاء حس مکانسحر میرزایی1400/11/10کلاس 601 دانشکده جدید معماری08:30 - 10:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهآموزش زبان انگلیسیمقایسه الگوی تک سخنگو و محاوره ای در تعامل معلم و زبان آموز در کلاس های سنّتی و مجازی زبان در ايرانسرور اقارضائی1400/11/11تالار پژوهشگاه مرکزی دانشگاه11:31 - 13:00لینک دفاع
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهعلوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییتاثیر جلبک سبز و ایندول استیک اسید در ترکیب با سوبستریت های مختلف بر خصوصیات مورفولوژِیکی و بیوشیمیایی قارچ Agaricus blazeiحکیمه حسن خانی1400/11/11سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی08:30 - 10:00 
Expandدکتری تخصصیعلوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتیارزیابی نقش بیوچار بر پاسخهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی پریوش (Catharanrthu sroseus L.) تحت تنش شوریسیده فاطمه محمدی کباری1400/11/12سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی11:31 - 13:00 
Expandدکتری تخصصیعلوم قرآن و حدیثوجوه معنایی بَسمله بر اساس سیاق آیات و فضای سورسیداحمد امامیه1400/11/12اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی11:31 - 13:00 
v AllNext2[1]Prevصفحه 1 از 2 (تعداد 13)

 

 Show another code
Captcha image
Copyright © Islamic Azad University Khorasgan (Isfahan) Branch Software Group