در پژوهش بر روي يك اثر خوب، نيرويي نهفته است كه شما را وا مي دارد همچون نويسنده بينديشيد.
زمان دفاعیه ها
مقطع Not filtered
رشته Not filtered
عنوان پايان نامه Not filtered
نام و نام خانوادگي 
نوع دفاع Not filtered
تاريخ دفاع Not filtered
محل دفاع Not filtered
ساعت برگزاری Not filtered
لینک دفاع 
 
 
 
Expandدکتری تخصصیمعماریقابلیت های محیط مسکونی در کاهش افسردگی ساکنین شهر اصفهانعاطفه سعیدی قههدفاع نهایی1401/04/15کلاس 431 دانشکده فنی و مهندسی10:01 - 11:30 
Expandدکتری تخصصیمهندسی برق قدرتبهینه سازی تعداد قطب موتور سوئیچ رلوکتانس القاییمحسن دانشیدفاع از پروپوزال1401/04/15کلاس 432 دانشکده فنی مهندسی11:31 - 13:00 
Expandدکتری تخصصیمهندسی برق قدرتارایه مبدلهای بسیار افزاینده با کلیدزنی نرم و ریپل جریان ورودی پایین برای کاربردهای انرژی سبزارمان هوسپدفاع از پروپوزال1401/04/15کلاس 432 دانشکده فنی مهندسی10:01 - 11:30 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمدیریت کسب و کار بازاریابیبررسی رابطه مغزهای سه گانه(GLN) با تمایل به خرید در مشتریان(مطالعه موردی صنعت پوشاک اصفهان)نعیم کوکیدفاع نهایی1401/04/15اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی11:31 - 13:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهمهندسی برق سیستمهای قدرتارائه یک مبدل بسیار افزاینده در هم تنیده با استفاده از تکنیک سلفهای کوپل شده سیم پیچ‌ متقاطعمهدی نجاتیدفاع نهایی1401/04/15کلاس 432 دانشکده فنی مهندسی08:30 - 10:00 
Expandدستیاری تخصصیپریودانتیکسبرسی تاثیر تزریق موضعی prf بر میزان بیومارکر RANKL در مایع شیار لثه ای حین حرکات ارتودنتیک دندانی در نمونه حیوانیبیژن تدبیریدفاع نهایی1401/04/18اتاق شورای دانشکده دندانپزشکی11:31 - 13:00 
Expandدکتری تخصصیاگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعیتاثیر سالسیلیک اسید ، سولفات پتاسیم ، سولفات روی و سوپر اکسید دیسموتاز در ارزیابی تحمل به خشکی و شوری ارقام جورامین روشنیپیش دفاع متمرکز1401/04/18سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی08:30 - 10:00 
v AllNext[1]Prevصفحه 1 از 1 (تعداد 7)

 

 Show another code
Captcha image
Copyright © Islamic Azad University Khorasgan (Isfahan) Branch Software Group