در پژوهش بر روي يك اثر خوب، نيرويي نهفته است كه شما را وا مي دارد همچون نويسنده بينديشيد.
زمان دفاعیه ها
مقطع Not filtered
رشته Not filtered
عنوان پايان نامه Not filtered
نام و نام خانوادگي 
نوع دفاع Not filtered
تاريخ دفاع Not filtered
محل دفاع Not filtered
ساعت برگزاری Not filtered
لینک دفاع 
 
 
 
Expandدکتری تخصصیبرنامه ریزی درسیطراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی مهارتهای زندگی با رویکرد بازی محور برای دانش آموزان دوره ابتداییفایزه عزیزی فارسانیدفاع نهایی1401/09/16اتاق شورا هاي علوم تربيتي08:30 - 10:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهآموزش زبان انگلیسیآموزش آنلاین زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی عراقی به دانش آموزان ابتدایی : دیدگاه معلمان و والدینیوسری حسن نصیفدفاع نهایی1401/09/16کلاس 324 دانشکده علوم تربیتی08:30 - 10:00لینک دفاع
Expandدکتری تخصصیفلسفه تعلیم و تربیتواکاوی مولفه های تربیت غیر کلامی در آموزه های اسلامی (احادیث و روایات) به منظور ارائه استلزامات تربیتیعفت صادقیاندفاع نهایی1401/09/16اتاق شورا هاي علوم تربيتي10:00 - 11:30 
Expandدکتری تخصصیریاضی کاربردی آنالیز عددیتوسعه و انالیز روشهای طیفی و شبه طیفی برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی غیر خطیبهاره صادقیدفاع نهایی1401/09/17سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی11:30 - 13:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهحقوق جزا و جرم شناسینقش جنسیت در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسینگین سادات اسدیدفاع نهایی1401/09/17سالن کنفرانس ساختمان 15 خرداد11:30 - 13:00 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهعلوم دامی تغذیه دامبررسی اثرات تغذیه ای اوره آهسته رهش بر عملکرد گاوهای شیری پرتولیدمهدی کاظمی دارافشانیدفاع نهایی1401/09/19سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی10:00 - 11:30 
Expandدکتری تخصصیمحیط زیست تنوع زیستیشناسایی زیستگاه¬های کلیدی و پراکنش آتی گونه مهاجم کهور پاکستانی (Prosopis juliflora) در سواحل غربی دریای مکرانفاطمه ایزدیدفاع نهایی1401/09/20سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی10:00 - 11:30 
Expandکارشناسی ارشد ناپیوستهحسابداریتاثیر نقد شوندگی سهام بر مدیریت سود، با در نظر گرفتن نقش مالکیت نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمحمد قریشیدفاع نهایی1401/09/21اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی11:30 - 13:00 
Expandدکتری تخصصیعلوم ارتباطاتارائه الگوی اثر بخش در زمینه توسعه پایدار کشاورزی از طریق رسانه (مورد مطالعه :رسانه های ترویجی)سیدمحمد موسویدفاع نهایی1401/09/21اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی13:30 - 15:00 
v AllNext[1]Prevصفحه 1 از 1 (تعداد 9)

 

 Show another code
Captcha image
Copyright © Islamic Azad University Khorasgan (Isfahan) Branch Software Group